آدرس:

مازندران، فریدونکنار، خیابان شهید بهشتی، مقابل بهشتی ۲۰، شرکت تجهیز صنعت

 

تلفن دفتر فروش: ۰۱۱۳۵۶۶۹۵۱۲

 

تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۰۵۳۱۰۰

 

 کد پستی: ۴۷۵۱۷۸۵۸۹۶

 

 فاکس:  ۰۱۱۳۵۶۶۷۷۷۶

 

  پست الکترونیک: info.tsfk@yahoo.com